Sol·licitud d'informació del Model 347

  Tipus d'operació

  A – Adquisició de béns i serveis superiors a 3.005,06€

  B – Entrega de béns, serveis o percepció de subvencions superiors a 3.005,06 €

  D – Adquisicions de béns o serveis al marge de qualsevol activitat empresarial o professional superiors a 3.005,06 euros, realitzades per Entitats Públiques, partits polítics, sindicats o associacions empresarials. (*)

  F – Vendes agència viatge: serveis documentats mitjançant factures expedides per agèncias de viatges.

  G – Compres d’entitats sense ànim de lucre (clubs i federacions) sense IVA. Per exemple, factura emesa per llicències per la federació i que paga el club.

  * S’inclouen les compres sense IVA que corresponen a les fitxes federatives.