Preguntes freqüents

En aquest apartat podeu consultar les preguntes més freqüents per resoldre els vostres dubtes.

Com s’ha de procedir per inscriure un club al registre d’entitats esportives?

Per inscriure el club o l’entitat esportiva al Registre d’Entitats, és necessària la següent documentació:
– La sol·licitud d’inscripció.
– L’acta d constitució.
– Els estatuts.
– La relació de membres que forma la primera Junta directiva de l’entitat.
– Fotocòpia del DNI dels socis fundadors o l’autorització per consultar les seves dades.

La referida documentació, original i per duplicat, s’ha de presentar a les representacions territorials de la Secretaria General de l’Esport o al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport, que s’encarregarà de validar i inscriure la nova entitat, a les adreces següents:

 • Representació Territorial a Barcelona
  Rambla de Guipúscoa, 23-25, 5è E i F, 08018 Barcelona
  Tel. 93 303 59 90
 • Representació Territorial a Girona
  Plaça de Pompeu Fabra 1 (Ed. Sta. Caterina), 17002 Girona
  Tel. 872 97 50 00
 • Representació Territorial a Lleida
  Carrer de Lluís Companys 1, 25003 Lleida
  Tel. 973 03 22 5
 • Representació Territorial a Tarragona
  Carrer Major 14, 43003 Tarragona
  Tel. 977 25 15 00
 • Representació Territorial a les Terres de l’Ebre
  Carrer de Montcada 23, 43500 Tortosa
  Tel. 977 44 82 30
 • Consell Català de l’Esport:
  Av. dels Països Catalans 40-48, 08950 Esplugues de Llobregat
  Tel. 93 480 49 00

És compatible que un membre de junta directiva d’un club o entitat esportiva (ja sigui president, tresorer o vocal) estigui contractat laboralment pel club o entitat esportiva i percebi per tant, una retribució econòmica?

No és compatible. L’article 146.2 del decret 58/2010 d’Entitats Esportives estableix que “El càrrec de directiu d’una entitat esportiva catalana és incompatible amb l’exercici de funcions de consell o assessorament professional a la mateixa entitat.

El càrrec de directiu d’una entitat esportiva catalana també és incompatible amb la prestació de serveis professionals sota relació laboral, civil o mercantil a la mateixa entitat esportiva o a qualsevol de les seves entitats instrumentals”.

Els voluntaris/es d’una entitat poden percebre algun tipus de retribució?

No. Els voluntaris no poden percebre cap contraprestació econòmica. Únicament se li poden rescabalar les despeses que hagi tingut per la seva activitat.

Com es poden regularitzar les relacions de voluntariat existents en una entitat/club?

La regularització de les persones que realitzen tasques com a voluntaris, s’ha de realitzar a través de de la signatura d’un document denominat compromís de voluntariat, en el que han de constar els drets i deures de cadascuna de les parts (voluntari i entitat esportiva).

* Descarrega aquí el model Compromís de Voluntariat  format Word  format PDF

Quins clubs/entitats estan obligats a donar-se d’alta a l’impost d’activitats econòmiques (iae)?

Tots els clubs estan obligats a estar donats d’alta a l’iae, i aquest tràmit es realitza a través de l’imprès 036 i el 840 d’hisenda. Aquesta obligació és merament formal, ja que no comporta el pagament de cap quantitat per aquest impost si els ingressos no superen el milió d’euros.

Hi ha entitats que tenen certificats d’hisenda en els que se’ls hi reconeix una exempció pel que fa al iva (anteriors a l’any 2013). Quina validesa tenen aquests certificats a dia d’avui?

L’exempció de iva és el que tècnicament es coneix com “reconeixement de caràcter social”. Des de l’any 2013, aquesta exempció/reconeixement de caràcter social, s’aplica automàticament, sense necessitat de que hi hagi un certificat/comunicat/pronunciament d’hisenda, si es compleixen dos requisits, que són: que el club no tingui afany de lucre i que la junta directiva no cobri.
Per tant, aquest document fins l’any 2013 era important, ja que acreditava que hisenda t’havia reconegut la consideració de caràcter social, però actualment i des de l’any 2013, no té utilitat. Si el club no té afany de lucre i la junta no cobra, automàticament té el reconeixement del caràcter social o exempció de iva
ara bé, aquesta exempció és només per la prestació de serveis esportius a les persones. Si es fan altres activitats, com explotar un bar, posar pancartes de patrocinadors o sponsors, etc. Aquestes activitats obliguen a liquidar l’iva a hisenda.

Com s’ha d’inscriure un club a seguretat social a efectes de contractació?

Per inscriure un club o entitat esportiva a la tresoreria general de la seguretat social a efectes de contractació, serà necessària la següent documentació:

 • La sol·licitud d’inscripció (model ta6).
 • Estatuts registrats al registre d’entitats.
 • Nomenament de la junta vigent.
 • Cif de l’entitat.
 • Nif del president/a.
 • 036 d’hisenda de comunicació de l’inici d’activitat.

Aquest serà un pas previ imprescindible per poder efectuar les contractacions que s’escaiguin en funció de les necessitats i situacions individuals de cada club.

Quin conveni col.lectiu s’ha d’aplicar a les relacions laborals dels clubs?

En un principi, atès que no hi ha convenis col·lectius que regulin les activitats esportives dels clubs (per exemple: la pràctica i el foment de l’esport a la modalitat de _________), els clubs podrien aplicar l’estatut dels treballadors a les seves relacions laborals així com el salari mínim professional com a referència salarial.

Com a excepció, trobarem, per exemple, el conveni col·lectiu de clubs de natació i tots aquells clubs que, a més de desenvolupar la pràctica esportiva, gestionen les instal·lacions esportives municipals.

Com es demana la signatura electrònica?

Primer, el club o entitat haurà de demanar al registre d’entitats esportives del consell català de l’esport un certificat que acrediti qui és el president.

Posteriorment, s’haurà de tramitar mitjançant la pàgina web: http://www.cert.fnmt.es/certificados

Guia dels pasos a seguir per demanar la signatura electrònica aquí.

Informació

En aquest apartat podeu consultar les preguntes més freqüents per resoldre els vostres dubtes.

Contacte

Si encarar teniu dubtes podeu escriure’ns un correu electrònic a info@oficinadeclubs.cat o omplir el formulari que trobareu a continuació.

Formulari