Category

Penal

La responsabilitat penal dels administradors d’entitats esportives

By | Penal

El dret penal té cabuda dins del món de l’esport, i com ja vam veure en anteriors notícies (La responsabilitat penal en clubs i entitats esportives), els mateixos clubs tenen un paper important com a subjecte principal arrel de les darreres modificacions normatives. No obstant això, no hem d’oblidar la responsabilitat d’aquells que gestionen l’entitat, els anomenats directius.

Aquests juguen un paper determinant, ja que gestionen l’entitat en el seu dia a dia, prenent decisions tant esportives com jurídiques que poden generar responsabilitats tant per a l’entitat com per a ells mateixos. És per això que l’article 252.1 del Codi Penal preveu que incorreran en un delicte d’administració deslleial “(…) els que tenint facultats encomanades per l’autoritat o assumides mitjançant un negoci jurídic, les infringeixin excedint-se en l’exercici de les mateixes i, d’aquesta manera, causin un perjudici al patrimoni administrat”.

Veiem com a directius o membres de junta directiva de clubs i entitats esportives, hauran de respondre de decisions preses per ells que tinguin una conseqüència econòmica perjudicial per l’entitat, amb sancions o penes que es poden imposar atenent a la gravetat del perjudici patrimonial. D’acord amb l’article 252.2 del Codi Penal, “si la quantia del perjudici patrimonial no excedeix de 400 euros, s’imposarà una pena de multa de un a tres mesos”. En el cas que superi aquesta xifra, el legislador preveu penes més greus, equiparables a les previstes per al delicte d’estafa.

 

responsabilitat penal administradors entitats esportives