La responsabilitat penal en els clubs i entitats esportives

By junio 15, 2017General

Els clubs i entitats esportives són associacions d’àmbit esportiu que tenen la consideració de persona jurídica i, per tant, són susceptibles d’incórrer en responsabilitat penal.

Aquesta pot succeir en diferents delictes, més comuns per a persones físiques, com els de naturalesa econòmica. No obstant això, trobem que dins dels delictes de corrupció en els negocis, està previst un tipus especial en l’àmbit esportiu, establert en l’art. 286 bis del Codi Penal:

El que disposa aquest article és aplicable, en els seus respectius casos, als directius,  administradors, empleats o col·laboradors d’una entitat esportiva, sigui quina sigui la forma jurídica d’aquesta, així com als esportistes, àrbitres o jutges, respecte de les conductes que tinguin per finalitat predeterminar o alterar de manera deliberada i fraudulenta el resultat d’una prova, partit o competició d’especial rellevància econòmica o esportiva”.

“A aquests efectes, es considerarà competició d’especial rellevància econòmica aquella que a la major part dels participants en la mateixa, percebin qualsevol tipus de retribució, compensació o ingrés econòmic per la seva participació en l’activitat; i competició esportiva d’especial rellevància esportiva, la que sigui qualificada al calendari esportiu anual aprovat per la federació esportiva corresponent com a competició oficial de la màxima categoria de la modalitat, especialitat o disciplina de què es tracti”.

Per tant, veiem com el delicte de corrupció en l’esport preveu els oferiments a les persones que puguin determinar el resultat d’una competició esportiva de rellevància, sense especificar, de moment, en la mateixa llei, si es refereix a les anomenades ‘primes a tercers’, en el cas d’incitar a la victòria d’un en perjudici d’un altre, o de l’oferiment per deixar-se vèncer en la mateixa competició.

Properament, podreu trobar més informació sobre la responsabilitat penal en els clubs i entitats esportives en futurs articles, així com a la web de l’Oficina d’atenció als Clubs.

 

responsabilitat penal corrupció de negocis