Com es sol·licita el certificat del Registre Central de Delinqüents sexuals?

By abril 6, 2017Laboral

A raó de la modificació de la Llei 26/2015 es va establir com a requisit que totes aquelles persones que tenen contacte habitual amb menors han d’aportar als clubs o entitats esportives on desenvolupen l’activitat,  un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, per tal d’acreditar que no tenen cap condemna per aquest motiu.

Hi ha dues maneres de demanar aquest certificat, la primera és de forma individual, el propi interessat, i la segona és de forma col·lectiva, la pròpia entitat o club esportiu, de totes aquelles persones que en formen part i tenen aquest contacte habitual amb menors.

Si hi ha menors desenvolupant activitats que tinguin contacte habitual amb altres menors, aquest també hauran d’aportar aquest certificat, el tràmit de sol·licitud l’haurà de fer el seu representant legal.

Per aquelles persones que no tenen la nacionalitat espanyola, a més d’aquest certificat, hauran de sol·licitar un al país d’on siguin nacionals un certificat que acrediti que no tenen cap condemna per delictes sexuals.

És un tràmit totalment gratuït que es pot fer per diferents vies:

1.Si es fa de manera individual

  • Amb DNI electrònic o certificat digital, mitjançant aquest enllaç.
  • De manera presencial a les gerències territorials del Ministerio de Justicia (Carrer Garcilaso 123) o a la Delegación del Gobierno (Carrer Mallorca 278).

2. Si es fa de manera col·lectiva:

  • Presencialment
  • Per correu postal

*Si es fa de manera agrupada, un cop processades les dades, es facilitarà a les entitats i clubs esportius sol·licitants, justificants de consulta individuals o per llistats. Aquest justificants de consulta a més de la informació sobre la no constància de delictes proporcionen les dades necessàries per descarregar, si es considera oportú, els corresponents certificats individuals.

Podeu consultar la nostra guia sobre tot el procediment o contactar amb les nostres oficines.