El Govern recorre al TC la llei espanyola que imposa la llicència federativa única per vulnerar la competència exclusiva de la Generalitat en esport

També s’interposa recurs contra articles que envaeixen competències sobre la notificació dels actes administratius i la publicitat de les subvencions del Govern

-Acorda interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra diversos articles de la llei, una de les principals de l’informe CORA, que estableix una llicència federativa única per participar en qualsevol competició oficial, també estatal, sota una pretesa finalitat d’enfocament global de l’esport

-D’acord amb el dictamen vinculant del Consell de Garanties Estatutàries, el Govern entén que la norma també envaeix competències sobre la notificació dels actes administratius i la publicitat de les subvencions, que imposa que es faci a través del BOE i de forma addicional al DOGC

El Govern ha acordat interposar un recurs d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional contra diversos articles de la Llei espanyola de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa que vulneren la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d’esports, un àmbit en el qual l’Estat no disposa de títol competencial.

La Llei de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, una de les principals lleis de l’informe CORA (Comissió de Reforma de les Administracions Públiques), modifica diverses normes amb rang de llei amb una doble finalitat: d’una banda, reordenar organismes públics i racionalitzar estructures administratives i, de l’altra, simplificar els procediments administratius. Són precisament algunes de les mesures de simplificació dels procediments administratius les que el Govern, d’acord amb el dictamen del CGE, considera que envaeixen competències de la Generalitat.

L’article 23 de la llei espanyola estableix una llicència federativa única que permetrà participar en qualsevol competició oficial, també de caràcter estatal, sota una pretesa finalitat d’enfocament global de l’esport, de manera que ja no seran necessàriament les federacions catalanes les que atorgaran aquestes llicències. Aquesta regulació vulnera els articles 115 i 134 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Font: Generalitat de Catalunya