Entra en vigor la nova Llei del Voluntariat d’àmbit estatal

El passat dia 16 d’octubre va entrar en vigor la Llei del Voluntariat d’àmbit estatal que té com a finalitat regular de manera àmplia les relacions de voluntariat, incloent-hi tot tipus d’organitzacions i persones voluntàries així com les noves formes de voluntariat que han sorgit, entre elles, les derivades de les noves tecnologies de la informació i comunicació.

La nova llei deroga i substitueix la Llei 6/1996, de 15 de gener, del voluntariat i estableix un període transitori d’un any per tal que les entitats que tenen voluntaris s’ajustin al que disposa la nova llei.

D’entre les principals novetats que introdueix la nova llei, cal destacar: que els menors de 16 anys podran participar en les activitats de voluntariat, sempre que disposin de l’autorització dels seus tutors legals, i, que es garanteix la igualtat en l’accés al voluntariat de les persones en situació de dependència a través de formats adequats a les seves circumstàncies personals.

Així mateix, cal destacar que la nova llei amplia la regulació relativa a la delimitació competencial de les Administracions Públiques en matèria de voluntariat, concretant, per exemple, el concepte de programes de voluntariat de competència estatal, entenent-se per programes de voluntariat de competència estatal, els programes que l’estat té reconeguda la seva competència constitucionalment, dins o fora del territori espanyol o que es duguin a terme en més d’una comunitat autònoma.

Finalment, cal tenir present que el passat 23 de juliol, el ple del Parlament de Catalunya va aprovar la Llei del Voluntariat, que és la norma catalana,  d’àmbit autonòmic, que regula de forma específica la naturalesa i les relacions de voluntariat Catalunya.