La Fiscalitat de Clubs al dia

4 Tallers simultanis repartits pel territori català. L’Oficina d’atenció als Clubs va oferir ahir un Taller de Fiscalitat de clubs i entitats esportives a les ciutats de Barcelona, Girona, Lleida i Alcanar. En total, prop de 100 entitats van assistir als diferents tallers, on van poder plantejar i resoldre dubtes en relació a la temàtica esmentada.

Els Tallers de Fiscalitat de Clubs i Entitats Esportives van tractar fonamentalment sobre les principals obligacions fiscals que tenen les entitats, les característiques del impostos en i els períodes en què s’han de presenta, així com també possibles sancions o penalitzacions.

IAE
Entre els dubtes que van sorgir als diferents tallers, destaquen els que genera a moltes entitats l’Impost d’Activitat Econòmica. Diversos clubs van admetre que no sabien si estaven donats d’alta o no, ni de quin epígraf. Els diferents responsables de l’Oficina van recordar l’obligatorietat de donar-se d’alta pel simple exercici d’una activitat. Pel que fa a les l’activitat dels clubs esportius, els principals epígrafs d’activitat utilitzats són els 967.2 (activitat esportiva), 844 (publicitat/Sponsors),  6732.1 (bar), 6596 (venda material esportiu) i 6512 (venda roba esportiva). L’alta, així com les modificacions o les baixes, s’han de comunicar a Hisenda mitjançant el Model 036.

Impost de Societats
L’Impost de Societats també va generar molta controvèrsia entre els participants als Tallers. Està estesa la falsa creença que si els ingressos del club no superen els 75.000 euros anuals, les entitats estan exemptes de presentar l’impost. Res més lluny de realitat. Com van explicar els responsables dels Tallers, les entitats estan exemptes de presentar l’impost quan es compleixen tres condicions. La primera és la dels ingressos anuals inferiors als 75.000. Però n’hi ha dues més: que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció no superin els 2.000 euros anuals; i que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció. A efectes pràctics, la majoria d’entitats, doncs, estan obligades a presentar l’Impost de Societats.

Registre d’Entitats Esportives
Un altre aspecte qüestionat va ser el Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport. Hi ha un malestar manifest i generalitzat per l’excessiva demora a registrar els canvis de juntes directives al Registre. Endarreriment que impedeix l’expedició del certificat del president i, per tant, no es pot sol·licitar el certificat digital a Hisenda, que és vital per a tot tipus de gestions tant amb l’Agència Tributària com amb les diferents administracions.

Punt de Trobada
Amb tot, els tallers es confirmen com un veritable punt de trobada entre representants d’entitats d’una mateix àrea geogràfica. Un espai on els clubs comparteixen problemes, experiències, solucions i demandes que els enriqueix en la seva gestió.