La Llei 26/2015 imposa l’obligació d’aportar una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals, a tota persona que treballi o realitzi una activitat habitualment amb menors.

Atès la modificació de l’article 13.5 de la Llei Orgànica de protecció jurídica del menor, les persones que exerceixen una professió o activitat que impliqui contacte habitual amb menors han d’acreditar no haver estat condemnades per delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. Aquests delictes inclouen l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i la corrupció de menors, així com la tracta d’éssers humans.

Amb la modificació de la normativa, el Govern posarà en marxa a partir del febrer l’anomenat Registre Central de delinqüents sexuals on es podrà sol·licitar la certificació corresponent. Tanmateix, fins que aquest Registre no estigui constituït, als treballadors, voluntaris o col·laboradors dels clubs i entitats que desenvolupin habitualment activitat amb menors caldrà que aportin un certificat del Registre Central d’Antecedents penals que acrediti la manca de condemna sobre aquests delictes.

Aquest certificat es pot sol·licitar bé online amb signatura electrònica a través del web del Ministeri de Justícia o bé presencialment a l’Oficina d’Atenció ciutadana del Ministeri de Justícia. En qualsevol cas, la sol·licitud ha d’anar acompanyada del model 790 i el justificant d’ingrés de la taxa corresponent, trobareu més informació sobre aquest tràmit a:

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/certificado-antecedentes

Cal que us fem avinent que és obligació del club o l’entitat requerir a les persones afectades per aquesta normativa la presentació del corresponent certificat. La manca de compliment d’aquesta deguda supervisió per part de l’entitat pot comportar per a aquesta l’assumpció de greus conseqüències tant en l’àmbit civil com en l’àmbit penal, atès les responsabilitats que la darrera reforma del Codi Penal atribueix a les persones jurídiques en aquesta jurisdicció.