La presència d’actes de violència a l’esport

By octubre 26, 2017General

La violència a l’esport és un fenomen creixent que cada vegada apareix amb més freqüència a l’esport. Trobem que pot aparèixer de diferents formes (agressions verbals, físiques, exhibició de pancartes que incitin a la violència), i en diferents entorns (dintre del recinte esportiu, a la graderia o el mateix terreny de joc). A la vegada, podem veure com els fets de violència succeeixen en l’esport espectacle, amb més seguidors globals i també en aquells esports no tant seguits per els mitjans de comunicació, però a la vegada on hi participen més esportistes menors d’edat. Aquests últims són especialment vulnerables donat que els clubs i entitats esportives han de vetllar per què les categories en desenvolupament no rebin el missatge de que la violència en l’esport és un fet normal.

És per això que les entitats esportives han de fer una pla de detecció de violència en els seus recintes i aplicar els diferents recursos dels que disposa per conscienciar a totes les persones que intervenen en l’esport a rebutjar aquestes manifestacions violentes. Això es pot realitzar fent campanyes d’acció en contra de la violència per els propis esportistes, així com fent actes de rebuig amb els espectadors del esdeveniment esportiu com a destinataris.

A Catalunya la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya s’encarrega, per la facultat que li atorga la Llei Catalana de l’Esport, de promoure i divulgar accions de prevenció i campanyes de col·laboració ciutadana en contra de la violència.