Nou Registre de Delinqüents Sexuals

El passat dimarts 1 de març va entrar en vigor el Registre de Delinqüents Sexuals, el qual es regula mitjançant del Reial Decret 1110/2015.

nens

La creació d’aquest Registre es preveu a la Llei de Mesures de Protecció de la Infància, aprovada fruït del Conveni de Lanzarote del Consell d’Europa que Espanya va ratificar el 12 de novembre de 2010.

Aquest Registre permetrà acreditar el requisit legal introduït per la Llei de Mesures de Protecció de la Infància de no estar condemnat per cap delicte d’agressió sexual, a tothom que tingui contacte amb menors en el marc de la seva activitat.

El certificat que expedeix aquest Registre presenta una gran avantatge respecte al certificat d’antecedents penals que estava operant fins ara amb un cost de 3,70€, ja que només constaran els delictes d’aquest tipus, preservant així el dret a la intimitat inherent a tota persona.

Aquest es tracta d’un tràmit gratuït que es pot demanar via telemàtica amb el DNI Electrònic o certificat digital en el web del Ministeri de Justícia, com presencialment o per correu postal a les Gerències Territorials a Barcelona al carrer Garcilaso, 123 o la Oficina Central d’Atenció al Ciutadà, situada a Madrid, per mitjà d’una sol·licitud formalitzada que es pot trobar la pròpia plana web http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

A més, igual que el certificat d’antecedents penals, es podrà demanar de forma agrupada per part de les entitats per a tot el seu personal contractat i també per a les persones voluntàries, sempre que s’aporti presencialment o per correu postal la següent documentació:

  • Sol·licitud complimentada.
  • Fotocopia acarada o compulsada o amb el segell de l’entitat del DNI, NIE, passaport o document d’identificació comunitària dels interessats.
  • Autorització de les persones interessades a la persona representant de l’entitat.
  • Document de compareixença de la persona representant de l’entitat.
  • Fitxer Excel amb les dades de totes les persones sol·licitants.

Us adjuntem aquí una petita guia per fer la tramitació amb certificat digital.