Category

General

El Govern recorre al TC la llei espanyola que imposa la llicència federativa única per vulnerar la competència exclusiva de la Generalitat en esport

By | General, Uncategorized

També s’interposa recurs contra articles que envaeixen competències sobre la notificació dels actes administratius i la publicitat de les subvencions del Govern

-Acorda interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra diversos articles de la llei, una de les principals de l’informe CORA, que estableix una llicència federativa única per participar en qualsevol competició oficial, també estatal, sota una pretesa finalitat d’enfocament global de l’esport

-D’acord amb el dictamen vinculant del Consell de Garanties Estatutàries, el Govern entén que la norma també envaeix competències sobre la notificació dels actes administratius i la publicitat de les subvencions, que imposa que es faci a través del BOE i de forma addicional al DOGC

El Govern ha acordat interposar un recurs d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional contra diversos articles de la Llei espanyola de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa que vulneren la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d’esports, un àmbit en el qual l’Estat no disposa de títol competencial.

La Llei de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, una de les principals lleis de l’informe CORA (Comissió de Reforma de les Administracions Públiques), modifica diverses normes amb rang de llei amb una doble finalitat: d’una banda, reordenar organismes públics i racionalitzar estructures administratives i, de l’altra, simplificar els procediments administratius. Són precisament algunes de les mesures de simplificació dels procediments administratius les que el Govern, d’acord amb el dictamen del CGE, considera que envaeixen competències de la Generalitat.

L’article 23 de la llei espanyola estableix una llicència federativa única que permetrà participar en qualsevol competició oficial, també de caràcter estatal, sota una pretesa finalitat d’enfocament global de l’esport, de manera que ja no seran necessàriament les federacions catalanes les que atorgaran aquestes llicències. Aquesta regulació vulnera els articles 115 i 134 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Font: Generalitat de Catalunya

Les Oficines d’Atenció als Clubs, una realitat

By | General, Uncategorized

La Secretaria General de l’Esport i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, amb el suport de les quatre Diputacions Catalanes, van obrir el passat mes d’abril les ‘Oficines d’Atenció als Clubs Esportius’, repartides per tot el territori català per oferir assessorament en diferents àmbits per tal de cobrir les necessitats dels clubs davant la situació actual.
Hi ha un total de 7 oficines: a Barcelona, amb el suport també de l’Ajuntament de la ciutat, Girona, Lleida, Pirineus, Tarragona i Terres de l’Ebre (Tortosa), on tots aquells clubs que ho necessitin poden rebre de forma gratuïta assessorament fiscal, laboral, comptable, jurídic i de subvencions públiques, així com també poden disposar d’un servei lingüístic, d’imatge i de premsa i comunicació.

El Parlament posa en valor la formació federativa

By | General, Uncategorized

El Parlament de Catalunya va aprovar, el dimecres 29 d’abril, la modificació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport, que permetrà inscriure en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya aquelles persones amb formació federativa i experiència contrastada en el sector esportiu mitjançant un informe preceptiu de la corresponent Federació esportiva catalana.

Des que al 2008 es va publicar el text inicial de la llei que regulava les professions del sector esportiu, els professionals federatius han vist amenaçada la possibilitat de treballar i exercir a Catalunya, i la formació que les Federacions catalanes desenvolupaven es va veure relegada a preparació del voluntariat. Aquesta situació legislativa va provocar, durant els últims anys però especialment en els darrers temps, una situació límit en els professionals del sector que abocava el sistema al límit del col·lapse.

Ara amb l’aprovació definitiva que ha tingut lloc al Parlament aquesta setmana, les persones formades a les escoles federatives podran inscriure’s al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya i treballar en la categoria en la qual han estat formades; i ho podran fer mitjançant la presentació de la corresponent sol·licitud, l’informe preceptiu de la Federació corresponent acreditant la formació federativa i l’experiència en el sector.

Sens dubte, aquesta és una fita important pel conjunt de l’esport federat a Catalunya. Després d’un any de treballs, propostes, reunions i negociacions, finalment la professionalitat i rigurositat dels tècnics i tècniques formats a les Federacions s’han vist reconeguts. El sector entén aquest canvi legislatiu com una disposició que ha de donar resposta i resoldre el col·lapse al que s’estava abocant el sistema esportiu per no deixar treballar els instructors federatius a casa nostra.