Category

General

Bona acollida de la sessió formativa celebrada a Lleida (Segrià)

By | General, Uncategorized

El passat dimarts, es va dur a terme la segona sessió formativa organitzada per l’Oficina d’Atenció als Clubs de Lleida (OAC Lleida) amb la col·laboració de la Representació Territorial de Lleida de la Secretaria General de l’Esport.

La jornada va tractar sobres els aspectes laborals i fiscals d’entitats i clubs esportius i es va donar resposta als dubtes i inquietuds que aquests van manifestar en relació a la normativa que resulta d’obligat compliment.

A la jornada, hi va assistir una bona representació de clubs i entitats esportives, una trenta de participants, i va comptar amb l’assistència de Jordi Merino, Carlos Martín en representació de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), amb la presència de Juan Segura, representant territorial a Lleida, i Marià Pla, responsable OAC Lleida. Durant la reunió informativa es van tractar aspectes generals de la gestió d’aquestes entitats en matèria fiscal, laboral, comptable i jurídica.

La UFEC i la Secretaria General de l’Esport tenen confirmades fins a 5 càpsules més d’aquí a principis d’octubre, la finalitat de les quals és donar suport a totes les entitats esportives arreu del territori i poder facilitar la feina a les persones que les gestionen. Les properes càpsules es duran a terme a Banyoles (22/09), Tortosa (24/09), Gandesa (01/10), Tarragona (05/10) i Móra d’Ebre (08/10).

Està prevista la programació continuada de càpsules de formació en diverses matèries, tal com s’anirà anunciant al nostre web: www.oficinadeclubs.cat

Properes Càpsules Formatives a Terres de l’Ebre (OAC Terres de l’Ebre)

By | General, Uncategorized

L’Oficina d’Atenció als Clubs i la Representació Territorial a Terres de l’Ebre de la Secretaria General de l’Esport tenen confirmades 4 càpsules al territori amb la finalitat de donar suport a tots els clubs i entitats esportives arreu del territori i poder facilitar la feina a les persones que les gestionen.

Les properes càpsules es duran a terme a Tortosa (24/09 a les 19.30 hores), Gandesa (01/10 a les 19.30 hores), Móra d’Ebre (08/10 a les 19.30 hores) i Amposta (19/11 a les 19.30 hores).

Podeu inscriure-us mitjançant l’enllaç següent: http://oficinadeclubs.cat/inscriuret/

Èxit de la 2a Càpsula formativa a clubs i entitats a la Sènia (Montsià)

By | General, Uncategorized

La Sala de plens de l’Ajuntament de la Sènia va acollir, dimecres passat, la 2a Càpsula formativa ‘Jornada Tècnica de Gestió d’Entitats i Clubs Esportius’, organitzada per l’Oficina d’atenció a Clubs de les Terres de l’Ebre amb l’Ajuntament de la Sènia i la Representació Territorial de les Terres de l’Ebre de la Secretaria General de l’Esport.

L’acte va comptar amb la participació de Jordi Merino, Carlos Martín i Roberto Malo, en representació de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), i amb la presència de Cinta Espuny, representant territorial a les Terres de l’Ebre de la SGE, i Joan Moisés, alcalde de la localitat. Durant la reunió informativa, a la qual van assistir mig centenar de responsables de clubs i entitats esportives, es van tractar aspectes generals de la gestió d’aquestes entitats en matèria fiscal, laboral, comptable i jurídica.

La UFEC i la Secretaria General de l’Esport tenen confirmades fins a 6 càpsules d’aquí a principis d’octubre, la finalitat de les quals és donar suport a totes les entitats esportives arreu del territori i poder facilitar la feina a les persones que les gestionen. Les properes càpsules es duran a terme a Lleida (15/09), Banyoles (22/09), Tortosa (24/09), Gandesa (01/10), Tarragona (05/10) i Móra d’Ebre (08/10).

Propera càpsula formativa a Tarragona (Tarragonès)

By | General, Uncategorized

El pròxim 5 d’octubre a les 18.00 hores, tindrà lloc a la Sala d’Actes de la Representació Territorial de la Generalitat a Tarragona (C/Major núm. 14), la Càpsula formativa Jornada Tècnica de Gestió d’Entitats i Clubs Esportius organitzada per l’Oficina de Clubs de Tarragona amb el suport de la Representació Territorial a Tarragona de la Secretaria General de l’Esport.

El Senat rebutja la modificació sobre la fiscalitat de les entitats sense ànim de lucre

By | General, Uncategorized

El passat 14 de juliol, el Senat va rebutjar dues esmenes a la Llei de mecanismes de segona oportunitat que tenien per objecte modificar l’obligació de les entitats sense ànim de lucre de presentar l’Impost de Societats i que consistia bàsicament en l’exempció per a les entitats amb menys de 100.000 euros d’ingressos anuals, amb independència de si feien o no activitat econòmica.

El rebuig per part del Senat ha sorprès el sector, ja que el passat mes d’abril, en sessió plenària al Congrés dels Diputats, el Ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, va mostrar-se favorable a tractar la modificació que es plantejava.

D’aquesta manera, i de conformitat amb la legislació vigent, només estan exemptes de presentar l’Impost les entitats que no fan activitat econòmica i amb ingressos de menys de 50.000 € sempre que:

-Tots els ingressos no exempts que s’obtinguin (capital, activitats econòmiques) estiguin sotmesos a retenció.

-Aquests ingressos no exempts sotmesos a retenció no superin els 2.000 € anuals.

Els ingressos exempts són aquells que provenen de la realització de l’objecte social de l’entitat i que no tinguin la consideració d’explotació econòmica (bàsicament quotes de soci sense contraprestació, donacions i algunes subvencions).

Els ingressos no exempts sotmesos a retenció són aquells que provenen del rendiment del patrimoni (bàsicament arrendaments i interessos bancaris).

Com a conseqüència d’aquesta regulació, es manté la subjecció a l’Impost de Societats per a les entitats que obtenen ingressos provinents de la venda d’algun bé o de la prestació d’algun servei, independentment de la seva quantia; tal com ja passava amb la llei anterior. Per tant, les participacions de loteria, l’organització d’actes, la venda d’entrades, l’organització d’excursions, la venda de material, entre d’altres, són considerats ingressos no exempts a l’Impost de Societats. L’obtenció d’ingressos d’alguna d’aquestes activitats, independentment de l’import, obliga l’entitat a liquidar l’Impost de Societats.

Èxit de participació a la sessió informativa a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)

By | General, Uncategorized

El passat dilluns dia 31 d’agost es va dur a terme la primera sessió formativa organitzada per l’Oficina d’Atenció als Clubs de Tarragona amb la regidoria d’esports de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet (Tarragonès).

La jornada va tractar sobres els aspectes laborals i fiscals d’entitats i clubs esportius i es va donar resposta als dubtes i inquietuds que aquests van manifestar pel que fa la normativa que resulta d’obligat compliment en matèria fiscal i laboral.

A la jornada, hi va assistir una bona representació de clubs i entitats esportives del municipi, trenta-cinc participants, i va comptar amb l’assistència de la Sra. Isabel Alba, responsable de l’Oficina d’Atenció als Clubs de Tarragona, el Sr. Jordi Merino, responsable de les Oficines d’Atenció als Clubs de Catalunya i el Sr. Carlos Martín, responsable del departament laboral de la UFEC.

Està prevista la programació continuada de càpsules de formació en diverses matèries, tal com s’anirà anunciant al nostre web: www.oficinadeclubs.cat

 segona imatge

Horari de les Oficines d’Atenció als Clubs

By | General, Uncategorized

Les Oficines d’Atenció als Clubs reprenen la seva activitat en horari de dilluns a dijous de 9.00 a 14.30 i de 16.00 a 19.00 hores i divendres de 9.00 a 15.00 hores.

Recordeu que podeu contactar amb l’oficina del vostre territori (Barcelona, Girona, Lleida, Alt Pirineu i Aran, Tarragona i Terres de l’Ebre) on tots aquells clubs i entitats esportives que ho necessitin poden rebre de manera gratuïta assessorament fiscal, laboral, comptable, jurídic i de subvencions públiques, així com també poden disposar d’un servei lingüístic, d’imatge i de premsa i comunicació.

Obligacions dels clubs per complir amb la Llei de Protecció de Dades

By | General, Uncategorized

LEGISLACIÓ APLICABLE

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

 

QUIN ÉS L’OBJECTE DE LA LOPD?

La LOPD té per objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats publiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i la seva intimitat personal i familiar.

COM S’HAN DE RECOLLIR AQUESTES DADES?

El responsable del fitxer ha de recollir les dades tenint en compte les següents consideracions:

Respectar el Principi de proporcionalitat segons el qual les dades recollides i tractades han de ser les adequades, pertinents i no excessives en relació a l’àmbit i les finalitats a les quals es destinen.

Informar a l’interessat de l’existència, finalitat i destinataris del fitxer, així com de la possibilitat del mateix d’exercir els drets ARCO.

Constar la identitat i l’adreça del responsable del fitxer.

Disposar del consentiment inequívoc o exprés (en funció del nivell de les dades) del titular de les dades.

QUINES SÓN LES OBLIGACIONS QUE DERIVEN DE LA LOPD?

1. Identificar els diferents tipus de fitxers que té en funció del tipus d’informació que contenen (nivell bàsic, nivell mitjà, nivell alt).

2. Disposar del document de seguretat, on s’han de recollir les polítiques, mesures, regles, normes i procediments de seguretat establerts pel responsable del fitxer.

El Document de Seguretat haurà de contenir amb caràcter mínim:

 • Àmbit d’aplicació del document i relació detallada dels recursos protegits.
 • Mesures, normes i procediments d’actuació per garantir el nivell de seguretat establert per la llei.
 • Funcions i obligacions del personal en relació amb el tractament de les dades de caràcter personal incloses en els fitxers.
 • Procediment de notificació, gestió i resposta vers les incidències que es puguin originar.
 • Procediments de realització de còpies de seguretat.
 • Identificació del responsable de seguretat.
 • Controls periòdics per verificar el compliment de les obligacions establertes en el document.

3. Inscriure els fitxers al Registre de la Agencia Española de Protección de Datos.

4. Garantir a l’interessat el respecte i compliment dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades.

5. Deure de secret o confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal.

6. Deure de redactar les corresponents clàusules legals en els documents i continguts que es generin.

7. Realitzar una auditoria, interna o externa, com a mínim cada dos anys si es disposen de dades de caràcter personal tipificades o classificades com a nivell mitjà i/o alt.

8. Actualitzar i adequar periòdicament a la normativa de protecció de dades els canvis que es puguin produir a l’empresa.

QUINES SÓN LES INFRACCIONS QUE DERIVEN DE LA LOPD?

Les infraccions i les sancions previstes a la LOPD són les següents:

Infraccions lleus: 

 • No remetre a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades les notificacions previstes a la LOPD.
 • No sol·licitar la inscripció del fitxer de dades de caràcter personal en el Registre General de Protecció de Dades.
 • El incompliment del deure d’informació a l’interessat.
 • Transmissió de dades sense complir les disposicions de la llei.

Aquests supòsits comporten una sanció de 900 a 40.000€.

Infraccions greus:

 • Tractar dades sense consentiment.
 • Impediment per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (Drets Arco).
 • Mantenir fitxers sense les condicions de seguretat adequades.

Aquests supòsits comporten una sanció de 40.001 a 300.000€.

Infraccions molt greus:

 • La recollida de dades de manera enganyosa o fraudulenta.
 • No cessar en el tractament il·lícit de dades previ requeriment del director de l’Agència de Protecció de Dades.
 • Transferir dades de caràcter personal a països que no proporcionin un nivell equiparable de protecció.

Aquests supòsits comporten una sanció de 300.001 a 600.000€.

Propera càpsula formativa a Banyoles (Gironès)

By | General, Uncategorized

El pròxim 22 de setembre a les 18.30 hores, tindrà lloc a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Banyoles, la 4a. Càpsula formativa Jornada Tècnica de Gestió d’Entitats i Clubs Esportius organitzada per l’Oficina de Clubs de Girona amb el suport de l’Ajuntament de la Banyoles i la col·laboració de la Representació Territorial a Girona de la Secretaria General de l’Esport.