Category

General

Està cobert el vostre club o entitat esportiva per una assegurança de responsabilitat civil?

By | General

La pòlissa de responsabilitat civil és l’assegurança que cobreix el vostre club o entitat esportiva enfront de possibles danys eventuals que es puguin ocasionar als usuaris, als practicants o a qualsevol altra persona, com a conseqüència de les condicions de les instal·lacions o de l’activitat esportiva.
responsabilitat civil clubs i entitats esportives

La Llei de l’Esport (Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol) estableix en el seu article 62.3 que les entitats sense ànim de lucre, entre d’altres, “han de subscriure un contracte d’assegurança de responsabilitat civil“, per tant, es desprèn de la norma l’obligatorietat dels clubs i entitats esportives a tenir una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys a tercers, i d’altra banda també estableix l’obligació d’una cobertura d’accidents per a la pràctica esportiva.

Respecte a l’assegurança de responsabilitat civil, la norma també estableix les xifres mínimes que haurà de cobrir, el capital mínim per sinistre haurà de ser 600.000,00 euros i per víctima 150.000,00 euros.

Cal afegir que quan les activitats del club o entitat esportiva es facin en un centre públic d’educació infantil, primària, d’educació secundària obligatòria i post obligatòria, i quan aquestes activitats es facin en horari escolar, temps lectiu i interlectiu de migdia, així com períodes anteriors i posteriors a l’horari lectiu, tindran un capital superior respecte al mínim per sinistre; en aquest cas haurà de ser d’1.200.000 euros i es mantenen els 150.000 euros per víctima.

Més enllà dels capitals mínims, en funció de l’activitat que fa el vostre club haureu de decidir quines garanties teniu cobertes amb la vostra pòlissa de responsabilitat civil. Existeixen, entre altres, les garanties d’explotació, d’accidents de treball, la immobiliària, la locativa, la subsidiària, la creuada, etc.

Per ampliar aquesta i altra informació respectiva a la normativa en matèria d’assegurances no dubteu en contactar amb la vostra oficina aquí.

 

 

 

 

 

La responsabilitat penal en els clubs i entitats esportives

By | General

Els clubs i entitats esportives són associacions d’àmbit esportiu que tenen la consideració de persona jurídica i, per tant, són susceptibles d’incórrer en responsabilitat penal.

Aquesta pot succeir en diferents delictes, més comuns per a persones físiques, com els de naturalesa econòmica. No obstant això, trobem que dins dels delictes de corrupció en els negocis, està previst un tipus especial en l’àmbit esportiu, establert en l’art. 286 bis del Codi Penal:

El que disposa aquest article és aplicable, en els seus respectius casos, als directius,  administradors, empleats o col·laboradors d’una entitat esportiva, sigui quina sigui la forma jurídica d’aquesta, així com als esportistes, àrbitres o jutges, respecte de les conductes que tinguin per finalitat predeterminar o alterar de manera deliberada i fraudulenta el resultat d’una prova, partit o competició d’especial rellevància econòmica o esportiva”.

“A aquests efectes, es considerarà competició d’especial rellevància econòmica aquella que a la major part dels participants en la mateixa, percebin qualsevol tipus de retribució, compensació o ingrés econòmic per la seva participació en l’activitat; i competició esportiva d’especial rellevància esportiva, la que sigui qualificada al calendari esportiu anual aprovat per la federació esportiva corresponent com a competició oficial de la màxima categoria de la modalitat, especialitat o disciplina de què es tracti”.

Per tant, veiem com el delicte de corrupció en l’esport preveu els oferiments a les persones que puguin determinar el resultat d’una competició esportiva de rellevància, sense especificar, de moment, en la mateixa llei, si es refereix a les anomenades ‘primes a tercers’, en el cas d’incitar a la victòria d’un en perjudici d’un altre, o de l’oferiment per deixar-se vèncer en la mateixa competició.

Properament, podreu trobar més informació sobre la responsabilitat penal en els clubs i entitats esportives en futurs articles, així com a la web de l’Oficina d’atenció als Clubs.

 

responsabilitat penal corrupció de negocis

Activitats d’educació en el lleure amb menors de 18 anys

By | General

Novetats del DECRET 267/2016, de 5 de juliol.

La Generalitat de Catalunya, des de l’any 1985, regula i exerceix el control sobre les activitats d’educació en el lleure a Catalunya per tal de garantir-ne la qualitat i la seguretat. En aquest sentit, i tenint en compte que actualment la norma amb rang reglamentari que regula aquesta matèria és el Decret 137/2003 i que compta amb més de deu anys de vigència, s’aprova un nou decret que introdueix millores operatives fruit de l’experiència assolida.

En relació amb l’àmbit d’aplicació, aquest nou Decret inclou qualsevol de les activitats organitzades que es duguin a terme amb menors de 18 anys fora de l’àmbit familiar i de les competències del Departament d’Ensenyament, sigui quin sigui el moviment, l’associació, l’entitat, la institució, l’administració, l’empresa privada o la persona física que l’organitzi.

activitats lleure

Aquest nou Decret preveu tres nous tipus d’activitat: els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives, que han de complir els mateixos requisits que les activitats d’educació en el lleure excepte pel que fa a les titulacions exigides, que són les pròpies de l’àmbit esportiu. Així mateix, en aquests casos l’interlocutor principal és el Consell Català de l’Esport.

Mitjançant aquest Decret també s’adapten les ràtios que afecten l’equip de dirigents de les activitats, de manera que s’incrementa la ràtio en els grups on participen menors de 3 anys a un dirigent titulat per cada vuit participants per tal d’adequar-se a les necessitats específiques d’aquests infants i, també es garanteix un mínim de dues persones dirigents en tots els grups si els participants són menors de 16 anys per evitar que, davant qualsevol incidència de la persona dirigent, els participants es quedin sols. En canvi, l’increment d’una persona dirigent més per cada desena de participants es flexibilitza de manera que, en els grups de 25 o més participants, passa a ser obligatori a partir de fraccions de quatre. Aquesta flexibilització es compensa amb l’increment del percentatge de dirigents que han d’estar titulats, amb la finalitat de reforçar el nombre de dirigents que tenen formació especialitzada.

També s’incorpora la figura de personal de suport logístic, per tal de diferenciar-lo clarament de l’equip de dirigents i establir l’obligatorietat de ser major d’edat, si bé s’admet la possibilitat que part del personal de suport logístic tingui entre 16 i 18 anys sempre que siguin 2 anys més grans que el més gran dels participants, que no superin en nombre el 10% dels participants i fins a un màxim de 5, i hi hagi algun altre membre de l’equip de suport logístic major d’edat.

Tota la informació d’aquesta notícia ha estat extreta del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, on es pot consultar la totalitat dels articles corresponents a aquest Decret, així com, informació més detallada sobre aquest contingut.

L’Oficina d’atenció als Clubs en esdeveniments esportius

By | General

L’Oficina d’atenció als Clubs col·labora en esdeveniments esportius arreu del territori per donar-se a conèixer.

Un dels principals objectius de l’Oficina d’atenció als Clubs és donar-se a conèixer al màxim nombre de clubs i entitats esportives arreu del territori català, motiu pel qual la presència en esdeveniments esportius és clau perquè més gent conegui què és l’Oficina, quins serveis dóna i on estan situades les diferents delegacions.

Amb aquesta premissa, l’equip de treball de l’Oficina ha identificat els esdeveniments esportius d’assistència massiva o de major interès per als clubs per buscar diverses maneres de participar-hi amb l’objectiu de donar-se a conèixer. En alguns casos, l’Oficina ha pactat amb l’organització l’accés a la zona on es desenvolupa l’activitat esportiva per deixar díptics informatius sobre els serveis que ofereix en punts de màxima afluència de gent. Un exemple d’aquest cas és la contrarellotge de la Volta Ciclista a Catalunya celebrada a Banyoles, on l’Oficina d’atenció als Clubs de Girona va repartir díptics als participants i assistents explicant els serveis de l’Oficina.

oficina de clubs-esdeveniments esportius-tennis-ciclisme

D’altra banda, també s’han fet xerrades informatives sobre el funcionament de l’Oficina d’atenció als Clubs en grans esdeveniments esportius, com per exemple el Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeu Comte de Godó de tennis, on l’Oficina d’atenció als Clubs de Barcelona va disposar d’un espai en el qual es van realitzar diverses exposicions dels serveis de l’Oficina a diferents clubs i entitats esportives que havien acudit a l’esdeveniment.

També de forma periòdica, l’Oficina d’atenció als Clubs està present en les diverses Fires de l’Esport que se celebren arreu de Catalunya, amb un espai fix on es duen a terme sessions informatives per a entitats i on aquestes poden fer consultes sobre l’activitat de l’Oficina. Una de les fires amb major afluència de públic va ser la Fira de l’Esport de Lleida, on va ser present l’Oficina d’atenció als Clubs de Tarragona per assessorar a tots els clubs i entitats esportives que s’apropessin a demanar informació.

En aquest sentit, cal destacar també que està prevista la col·laboració de l’Oficina d’atenció als Clubs en l’organització d’esdeveniments esportius de gran afluència, tals com curses d’atletisme o de ciclisme. Aquesta col·laboració tindrà un doble objectiu: assessorar, d’una banda, els clubs i entitats esportives organitzadores a dur a terme de forma correcta l’activitat i, de l’altra, promocionar els serveis que ofereix l’Oficina per donar-se a conèixer.

Finalment, cal valorar de forma positiva la presència de l’Oficina d’atenció als Clubs en esdeveniments esportius des d’un darrer punt de vista. La majoria de clubs i entitats que han demanat assessorament a l’Oficina, ho han fet després de veure la presència de l’Oficina en esdeveniments esportius.

Inici del tercer taller “Fiscalitat dels clubs i entitats esportives” al Centre Cívic Ferreries de Tortosa (Baix Ebre).

By | Fiscalitat, General, Taller, Terres de l'Ebre, Uncategorized

Inici del tercer Taller que ha despertat força interès per part dels clubs.

La presentació del tema fiscal de manera planera i entenedora, reforçada amb un cas pràctic que ve a resumir totes les situacions que es donen a les entitats, va mantenir als assistents en perfecta sintonia i connexió.

El fet d’haver assolit els conceptes teòrics de l’IVA i de l’Impost de Societats (entre d’altres), els va permetre participar activament i amb aprofitament un cop arribats a les qüestions que es plantejaven al cas pràctic.

Era en aquest moment on aplicaven els coneixements adquirits a la fase teòrica, ja que havien de respondre les preguntes que s’anaven formulant a la presentació i que abordaven la identificació de les obligacions fiscals.

En acabar, van manifestar que havien assolit conceptes que els aclarien molts de dubtes que tenien abans de començar el Taller.

Recordem que el proper 23 de març a les 19:30 hores es durà a terme de nou el mateix taller al Centre Cívic Ferreries de Tortosa

Si voleu més informació, contacteu amb l’oficina al correu electrònic terresdelebre@oficinadeclubs.cat o al telèfon 877 180 305.

 

Tanquem a Mollerussa el primer cicle de tallers amb una sessió sobre l’organització d’esdeveniments esportius.

By | General, Uncategorized

Ahir dimecres vam tancar el cicle de tallers de formació que des de l’Oficina d’atenció als Clubs, amb la col·laboració de la Representació Territorial de l’esport a Lleida, la Regidoria d’esports de Mollerussa i el Consell Comarcal de l’Urgell, vam començar el passat mes d’octubre.

Durant aquests mesos s’han fet sessions adreçades als directius de clubs i entitats esportives sobre diversos temes: relacions laborals i voluntariat, actualització jurídica, fiscalitat i aquest darrer sobre l’organització d’esdeveniments esportius, donant compliment d’aquesta manera a un programa formatiu configurat en 4 sessions.

Tots aquests tallers s’han enfocat des d’un punt de vista pràctic i han servit per compartir experiències i aclarir dubtes que es generen en la gestió ordinària dels clubs.

En aquest sentit, la darrera sessió ha portat per títol “L’organització d’esdeveniments esportius”, en el desenvolupament de la qual s’ha fet una reflexió sobre qui és l’organitzador d’un esdeveniment, quines són les obligacions que se’n deriven i com podem cobrir els riscos que es generen a través de la contractació de diferents tipus d’assegurances.

Finalment, el Sr. Agustí Rizos, qui va impartir la sessió, va aprofitar l’acte per agrair la presència i la implicació dels clubs assistents així com per acomiadar-se com a responsable de l’Oficina d’atenció als Clubs de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran. Així mateix va informar que el projecte continua i que properament l’Oficina tornarà a obrir les seves portes amb la persona que el substituirà.

 

 

Taller formatiu sobre “Fiscalitat per a clubs i entitats esportives” a Tarragona.

By | General, Uncategorized

El passat 9 de febrer va tenir lloc un nou taller organitzat per l’Oficina d’atenció als Clubs de Tarragona amb col·laboració de la Representació Territorial de l’Esport de Tarragona.

 

Una vegada més, la resposta en assistència de representants de les entitats esportives i clubs es va confirmar al local que la Secretaria General de l’Esport cedeix a les delegacions de les Federacions.

Aquest taller va dirigit al correcte tractament de la fiscalitat de diferents activitats que es realitzen en el marc d’una entitat esportiva. És una de les temàtiques que més interès va generar durant les sessions formatives anteriorment impartides.

Els temes principalment tractats van ser l’IVA i l’Impost de Societats i, a partir de diferents consultes vinculants, es va explicar quin tractament es feia des de la Direcció General de Tributs de les diferents situacions plantejades, la qual cosa va permetre als assistents resoldre dubtes sobre si estaven actuant correctament des d’un punt de vista fiscal.

Les pròximes sessions d’aquest taller estan previstes per als dijous 23 de febrer i 9 de març. Podeu trobar el formulari d’inscripció clicant aquí.

Per a més informació, podeu contactar amb l’Oficina d’atenció als Clubs de Tarragona

 

 

Darrera sessió del taller sobre fiscalitat a l’Amistat de Mollerussa.

By | General, Uncategorized

Amb la complicitat de la regidoria d’esports de l’Ajuntament de Mollerussa i la col·laboració de la representació territorial a Lleida del Consell Català d’Esports, hem aconseguit que el taller sobre fiscalitat adreçat a les entitats esportives que es va celebrar el passat dijous 26 de gener a l’edifici de l’Amistat de Mollerussa fos un gran èxit de participació.

Un cop més el nombre d’entitats i clubs esportius que han participat en el taller ha estat molt nombrós, la qual cosa ha permès als assistents conèixer situacions i realitats diferents de les que es troben en la gestió habitual de les seves entitats.

En aquest sentit, la sessió s’ha centrat en el correcte tractament de la fiscalitat de diferents situacions i activitats que es produeixen en una entitat esportiva, fent un especial esment de tot allò vinculat amb l’IVA i l’Impost de Societats a partir de l’anàlisi de diferents consultes vinculants de la Direcció General de Tributs.

Finalment, el Sr. Agustí Rizos, responsable de l’Oficina d’atenció als Clubs de Lleida, va oferir de nou el seu suport i assessorament gratuït a totes les entitats que poguessin conservar algun dubte sobre les qüestions plantejades.

 

Foto Mollerussa

Tornem a engegar els tallers per a clubs i entitats esportives a Tarragona.

By | General, Uncategorized

Ahir, 26 de gener, va tenir lloc la tercera sessió del taller “Actualització jurídica dels clubs i entitats esportives”,  organitzada per l’Oficina d’atenció als Clubs de Tarragona amb la col·laboració de la Representació Territorial de l’Esport de Tarragona.

El taller va estar marcat per la nombrosa assistència i participació, ja que la sala del pis de les delegacions de Federacions a Tarragona es va omplir de 13 clubs i entitats esportives representades.

En aquesta sessió, la renovació de juntes directives i el Registre oficial de professionals de l’esport van ser les temàtiques que van generar més dubtes i preguntes als assistents.

Amb aquesta formació es pretén informar i conscienciar els directius d’entitats esportives de la necessitat de disposar d’una situació jurídica regularitzada, incidint en aquells aspectes relatius a la necessària actualització d’estatuts i quines són les obligacions que es deriven des del punt de vista del Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

La valoració dels continguts d’aquest darrer taller va ser molt positiva. Properament, de cara als mesos de febrer i març, es durà a terme un calendari amb tallers de fiscalitat.

Per més informació, podeu contactar amb l’Oficina d’atenció al club de Tarragona.

 

Foto taller 26-01-17