Obligacions dels clubs per complir amb la Llei de Protecció de Dades

By | General, Uncategorized

LEGISLACIÓ APLICABLE

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

 

QUIN ÉS L’OBJECTE DE LA LOPD?

La LOPD té per objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats publiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i la seva intimitat personal i familiar.

COM S’HAN DE RECOLLIR AQUESTES DADES?

El responsable del fitxer ha de recollir les dades tenint en compte les següents consideracions:

Respectar el Principi de proporcionalitat segons el qual les dades recollides i tractades han de ser les adequades, pertinents i no excessives en relació a l’àmbit i les finalitats a les quals es destinen.

Informar a l’interessat de l’existència, finalitat i destinataris del fitxer, així com de la possibilitat del mateix d’exercir els drets ARCO.

Constar la identitat i l’adreça del responsable del fitxer.

Disposar del consentiment inequívoc o exprés (en funció del nivell de les dades) del titular de les dades.

QUINES SÓN LES OBLIGACIONS QUE DERIVEN DE LA LOPD?

1. Identificar els diferents tipus de fitxers que té en funció del tipus d’informació que contenen (nivell bàsic, nivell mitjà, nivell alt).

2. Disposar del document de seguretat, on s’han de recollir les polítiques, mesures, regles, normes i procediments de seguretat establerts pel responsable del fitxer.

El Document de Seguretat haurà de contenir amb caràcter mínim:

 • Àmbit d’aplicació del document i relació detallada dels recursos protegits.
 • Mesures, normes i procediments d’actuació per garantir el nivell de seguretat establert per la llei.
 • Funcions i obligacions del personal en relació amb el tractament de les dades de caràcter personal incloses en els fitxers.
 • Procediment de notificació, gestió i resposta vers les incidències que es puguin originar.
 • Procediments de realització de còpies de seguretat.
 • Identificació del responsable de seguretat.
 • Controls periòdics per verificar el compliment de les obligacions establertes en el document.

3. Inscriure els fitxers al Registre de la Agencia Española de Protección de Datos.

4. Garantir a l’interessat el respecte i compliment dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades.

5. Deure de secret o confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal.

6. Deure de redactar les corresponents clàusules legals en els documents i continguts que es generin.

7. Realitzar una auditoria, interna o externa, com a mínim cada dos anys si es disposen de dades de caràcter personal tipificades o classificades com a nivell mitjà i/o alt.

8. Actualitzar i adequar periòdicament a la normativa de protecció de dades els canvis que es puguin produir a l’empresa.

QUINES SÓN LES INFRACCIONS QUE DERIVEN DE LA LOPD?

Les infraccions i les sancions previstes a la LOPD són les següents:

Infraccions lleus: 

 • No remetre a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades les notificacions previstes a la LOPD.
 • No sol·licitar la inscripció del fitxer de dades de caràcter personal en el Registre General de Protecció de Dades.
 • El incompliment del deure d’informació a l’interessat.
 • Transmissió de dades sense complir les disposicions de la llei.

Aquests supòsits comporten una sanció de 900 a 40.000€.

Infraccions greus:

 • Tractar dades sense consentiment.
 • Impediment per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (Drets Arco).
 • Mantenir fitxers sense les condicions de seguretat adequades.

Aquests supòsits comporten una sanció de 40.001 a 300.000€.

Infraccions molt greus:

 • La recollida de dades de manera enganyosa o fraudulenta.
 • No cessar en el tractament il·lícit de dades previ requeriment del director de l’Agència de Protecció de Dades.
 • Transferir dades de caràcter personal a països que no proporcionin un nivell equiparable de protecció.

Aquests supòsits comporten una sanció de 300.001 a 600.000€.

Propera càpsula formativa a Banyoles (Gironès)

By | General, Uncategorized

El pròxim 22 de setembre a les 18.30 hores, tindrà lloc a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Banyoles, la 4a. Càpsula formativa Jornada Tècnica de Gestió d’Entitats i Clubs Esportius organitzada per l’Oficina de Clubs de Girona amb el suport de l’Ajuntament de la Banyoles i la col·laboració de la Representació Territorial a Girona de la Secretaria General de l’Esport.

Càpsula formativa a Lleida (Segrià)

By | General, Uncategorized

L’Oficina d’atenció als Clubs de Lleida organitza conjuntament amb la Representació Territorial a Lleida de la Secretaria General de l’Esport, el pròxim 15 de setembre a les 19 hores, la 3a. Càpsula formativa Jornada Tècnica de Gestió d’Entitats i Clubs Esportius que tindrà lloc a la Sala d’Actes de la Representació Territorial a Lleida (Avinguda del Segre, número 7).

Propera càpsula formativa a la Sénia (El Montsià)  

By | General, Uncategorized

El pròxim 9 de setembre a les 19 hores, tindrà lloc a l’Ajuntament de la Sénia (Carrer Tortosa número 1) la 2a. Càpsula formativa “Jornada Tècnica de Gestió d’Entitats i Clubs Esportius” organitzada per l’Oficina de Clubs de Terres de l’Ebre  amb el suport de l’Ajuntament de la Sénia i de la Representació Territorial de Terres de l’Ebre de la Secretaria General de l’Esport.

El pròxim dijous 23 de juliol es reprendrà al Parlament de Catalunya el Projecte de Llei del Voluntariat

By | General, Uncategorized

Dijous a la tarda al Parlament, es durà a terme el debat i votació del Projecte de Llei del voluntariat.
Amb aquesta iniciativa es volen regular els drets i deures dels voluntaris i de les entitats de voluntariat. El que es pretén amb aquesta regulació és divulgar, fomentar, reconèixer i protegir el model de voluntariat català.
Aquest Projecte de Llei també estableix que el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya sigui l’òrgan consultiu i d’assessorament en matèria d’associacionisme i voluntariat.

Us instem a seguir aquest debat via http://www.canalparlament.cat/.

Primera Càpsula Formativa organitzada per l’OAC de l’Alt Pirineu i Aran celebrada el dijous 9 de juny al Pont de Suert (Alta Ribagorça)

By | General, Uncategorized

El passat dijous dia 9 de juny, es va dur a terme la primera càpsula formativa organitzada per l’Oficina de Clubs de l’Alt Pirineu i Aran amb el suport de l’Ajuntament del Pont de Suert.

La jornada va tractar sobres els aspectes tècnics i administratius sobre gestió d’entitats i clubs esportius i es va donar resposta als dubtes i inquietuds que aquests van manifestar respecte la normativa que resulta d’obligat compliment en matèria jurídica, fiscal i laboral.

A la jornada, hi va assistir una bona representació de clubs i entitats esportives del territori i va comptar amb l’assistència de la Sra. Eugènia Llonch, responsable de l’Oficina de Barcelona Ciutat, el Sr. Marià Pla, responsable de l’oficina de Clubs de l’Alt Pirineu i Aran i el Sr. Jordi Merino, responsable de les Oficines d’Atenció als Clubs de Catalunya.

Està prevista la programació continuada de càpsules de formació en diverses matèries, tal com s’anirà anunciant al nostre web: www.oficinadeclubs.cat

S’inicia el període de presentació de l’Impost de Societats per a les Entitats que el seu exercici econòmic coincideix amb l’any natural, és a dir, d’ 1 de Gener a 31 de desembre

By | General, Uncategorized

L’1 de juliol l’Agència Tributària va posar a disposició dels contribuents, a través del seu web, el programa d’ajuda per a l’elaboració de l’impost de societat.

El període de presentació per a totes les entitats que el seu exercici econòmic coincideixi amb l’any natural, és a dir, que vagi des de l’1 de gener al 31 de desembre, s’acaba el 27 de juliol.

En el cas de les entitats que el seu exercici econòmic no coincideixi amb l’any natural, l’impost de societats s’haurà de presentar dins dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors de la finalització de l’exercici econòmic. Per exemple, si l’exercici econòmic d’una entitat acaba el mes de juny, el termini per presentar l’impost de societats serà entre l’1 i el 25 de gener de l’any següent.

El termini per domiciliar el pagament, en el cas de les entitats que la declaració els surti positiva i vulguin optar per aquesta forma de pagament, el termini serà fins al dia 20 de juliol.

El govern central anuncia l’avançament de rebaixa de l’IRPF, que en principi estava prevista que s’apliqués en el 2016

By | General, Uncategorized

El passat dijous 2 de juliol, el president del govern espanyol,  Mariano Rajoy, va anunciar la rebaixa de l’IRPF amb efectes des del dia 12 de juliol. 

Aquesta reforma, que serà aprovada el 10 de juliol pel Consell de Ministres, comporta diverses novetats, que es poden resumir en els termes següents:

 • Als treballadors per compte d’altri o assalariats, se’ls aplica una reducció de la retenció de l’IRPF en la nòmina. Aquesta reducció dependrà del salari brut anual de cada treballador. A mode d’exemple, es preveu que si un treballador cobra 1.500 euros mensualment, amb aquesta rebaixa passarà a cobrar 15 euros més.
 • Als treballadors autònoms se’ls aplica una reducció en el  tipus de retenció aplicat a les seves factures, passant del 19% al 15% de retenció, a partir del 12 de juliol. 

Segons informa el govern central, aquestes mesures s’han avançat a causa de la previsió del creixement econòmic per Espanya, que ha passat del 2,9% previst inicialment per aquest any, al 3,3%.

 

El Govern recorre al TC la llei espanyola que imposa la llicència federativa única per vulnerar la competència exclusiva de la Generalitat en esport

By | General, Uncategorized

També s’interposa recurs contra articles que envaeixen competències sobre la notificació dels actes administratius i la publicitat de les subvencions del Govern

-Acorda interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra diversos articles de la llei, una de les principals de l’informe CORA, que estableix una llicència federativa única per participar en qualsevol competició oficial, també estatal, sota una pretesa finalitat d’enfocament global de l’esport

-D’acord amb el dictamen vinculant del Consell de Garanties Estatutàries, el Govern entén que la norma també envaeix competències sobre la notificació dels actes administratius i la publicitat de les subvencions, que imposa que es faci a través del BOE i de forma addicional al DOGC

El Govern ha acordat interposar un recurs d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional contra diversos articles de la Llei espanyola de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa que vulneren la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d’esports, un àmbit en el qual l’Estat no disposa de títol competencial.

La Llei de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, una de les principals lleis de l’informe CORA (Comissió de Reforma de les Administracions Públiques), modifica diverses normes amb rang de llei amb una doble finalitat: d’una banda, reordenar organismes públics i racionalitzar estructures administratives i, de l’altra, simplificar els procediments administratius. Són precisament algunes de les mesures de simplificació dels procediments administratius les que el Govern, d’acord amb el dictamen del CGE, considera que envaeixen competències de la Generalitat.

L’article 23 de la llei espanyola estableix una llicència federativa única que permetrà participar en qualsevol competició oficial, també de caràcter estatal, sota una pretesa finalitat d’enfocament global de l’esport, de manera que ja no seran necessàriament les federacions catalanes les que atorgaran aquestes llicències. Aquesta regulació vulnera els articles 115 i 134 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Font: Generalitat de Catalunya