Regulació de la relació dels voluntaris existents en un club o entitat esportiva

By | Tarragona

Saps com regularitzar les relacions dels voluntaris del teu club?

La regularització de les persones que realitzen tasques com a voluntaris, s’ha de realitzar a través de de la signatura d’un document denominat compromís de voluntariat, en el que han de constar els drets i deures de cadascuna de les parts (voluntari i entitat esportiva).

Pots descarregar el model Compromís de Voluntariat en aquest enllaç.

Per més informació, podeu contactar amb Oficina d’Atenció als Clubs del vostre territori.

voluntaris club esportiu

Psicologia de l’esport

By | General

Durant els mesos de maig i juny l’Oficina d’atenció als Clubs ha realitzat un taller de Psicologia de l’Esport a càrrec de la Sra. Eva Collell, psicòloga esportiva.

Aquests tallers han sigut una introducció a noves temàtiques i projectes que s’estan desenvolupant des de l’Oficina d’atenció als Clubs i que de moment han tingut una resposta molt positiva per part dels clubs assistents, els quals han tingut una elevada i activa participació.

Cada cop els clubs es preocupen més per la formació dels seus tècnics i directius, i des de l’Oficina d’atenció als Clubs volem contribuir en aquest aspecte. En aquesta ocasió, el tema principal va ser la gestió de la psicologia esportiva als clubs, quines tres etapes es diferencien i com actuar en cada una d’elles. L’entrenament cos-ment no s’afronta de la mateixa manera en l’etapa d’iniciació, tecnificació o rendiment, on la variable principal és l’edat de l’esportista. En definitiva, es van tractar factors psicològics com la pressió de l’entorn, el fracàs i la superació, i també els pensaments que té l’esportista abans i després de la competició.

Una sessió dinàmica on els assistents van poder explicar casos reals i conèixer quines solucions es donen des de la psicologia esportiva per afrontar amb èxit tots els problemes que poden tenir els esportistes al llarg de la seva carrera.

Van sorgir debats molt interessants de les experiències personals de cada club; discussió en positiu que va fer que les diferents disciplines esportives prenguessin consciència de la importància de la figura d’un psicòleg esportiu en un club.

 

psicologia de l'esport

La responsabilitat penal dels administradors d’entitats esportives

By | Penal

El dret penal té cabuda dins del món de l’esport, i com ja vam veure en anteriors notícies (La responsabilitat penal en clubs i entitats esportives), els mateixos clubs tenen un paper important com a subjecte principal arrel de les darreres modificacions normatives. No obstant això, no hem d’oblidar la responsabilitat d’aquells que gestionen l’entitat, els anomenats directius.

Aquests juguen un paper determinant, ja que gestionen l’entitat en el seu dia a dia, prenent decisions tant esportives com jurídiques que poden generar responsabilitats tant per a l’entitat com per a ells mateixos. És per això que l’article 252.1 del Codi Penal preveu que incorreran en un delicte d’administració deslleial “(…) els que tenint facultats encomanades per l’autoritat o assumides mitjançant un negoci jurídic, les infringeixin excedint-se en l’exercici de les mateixes i, d’aquesta manera, causin un perjudici al patrimoni administrat”.

Veiem com a directius o membres de junta directiva de clubs i entitats esportives, hauran de respondre de decisions preses per ells que tinguin una conseqüència econòmica perjudicial per l’entitat, amb sancions o penes que es poden imposar atenent a la gravetat del perjudici patrimonial. D’acord amb l’article 252.2 del Codi Penal, “si la quantia del perjudici patrimonial no excedeix de 400 euros, s’imposarà una pena de multa de un a tres mesos”. En el cas que superi aquesta xifra, el legislador preveu penes més greus, equiparables a les previstes per al delicte d’estafa.

 

responsabilitat penal administradors entitats esportives

El proper 1 de juliol s’obre el període de declaració de l’IVA del segon trimestre i de presentació de l’Impost de Societats de l’exercici econòmic 2016

By | Fiscalitat

Aquest proper 1 de juliol s’obre el termini per fer l’autoliquidació de l’IVA (model 303) del segon trimestre i el termini de presentació de l’Impost de Societats, per a aquelles entitats que el seu exercici econòmic coincideix amb l’any natural, és a dir, de l’1 de gener a 31 de desembre.

El model 303 (IVA) es presenta per als quatre trimestres de l’any. En aquest segon trimestre el termini de presentació és entre l’1 i el 20 de juliol.

Per tant, tots aquells clubs o entitats que tinguin l’obligació de presentar-lo tenen dues opcions:

  • Si surt a ingressar i es vol domiciliar el pagament d’aquest impost, el termini conclou el 15 de juliol
  • Si el resultat és negatiu, o bé no es vol domiciliar el pagament, el termini finalitzarà el 20 de juliol

Cal recordar que encara que els clubs o entitats estiguin reconeguts de caràcter social per Hisenda, i per tant la prestació de serveis esportius estigui exempta d’IVA, els ingressos obtinguts fora de la prestació de serveis esportius estan gravats amb l’IVA. No són serveis esportius, per exemple, i han de portar IVA: la venda de material o de roba, el cobrament de quantitats en concepte de publicitat, l’explotació d’un bar, el lloguer d’un local, etc. Per aquests conceptes el club ha de cobrar un IVA que generalment és del 21% i ingressar-lo posteriorment a Hisenda.

Si tots els ingressos del club són amb IVA, el club es podrà deduir la totalitat de l’IVA que pagui. Si cap ingrés del club porta IVA, el club tampoc es podrà deduir l’IVA que paga. Si el club té una part dels d’ingressos amb IVA i una altra part sense IVA, haurà d’aplicar el que se’n diu “la regla de prorrata”.

Respecte a l’Impost de Societats, des de l’1 de juliol l’Agència Tributària posa a disposició dels contribuents, a través de la seva web, el programa d’ajuda per a l’elaboració de l’Impost de Societats.

El període de presentació per a totes les entitats que el seu exercici econòmic coincideixi amb l’any natural, és a dir, que vagi des de l’1 de gener al 31 de desembre, s’acaba el 25 de juliol.

En el cas de les entitats que el seu exercici econòmic no coincideixi amb l’any natural, l’Impost de Societats s’haurà de presentar dins dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors de la finalització de l’exercici econòmic. Per exemple, si l’exercici econòmic d’una entitat acaba el mes de juny, el termini per presentar l’impost de societats serà entre l’1 i el 25 de gener de l’any següent.

El termini per domiciliar el pagament, en el cas de les entitats que la declaració els surti positiva i vulguin optar per aquesta forma de pagament, serà fins al dia 20 de juliol.

Per a més informació podeu contactar amb l’Oficina d’atenció als Clubs aquí.

iva i impost de societats

Està cobert el vostre club o entitat esportiva per una assegurança de responsabilitat civil?

By | General

La pòlissa de responsabilitat civil és l’assegurança que cobreix el vostre club o entitat esportiva enfront de possibles danys eventuals que es puguin ocasionar als usuaris, als practicants o a qualsevol altra persona, com a conseqüència de les condicions de les instal·lacions o de l’activitat esportiva.
responsabilitat civil clubs i entitats esportives

La Llei de l’Esport (Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol) estableix en el seu article 62.3 que les entitats sense ànim de lucre, entre d’altres, “han de subscriure un contracte d’assegurança de responsabilitat civil“, per tant, es desprèn de la norma l’obligatorietat dels clubs i entitats esportives a tenir una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys a tercers, i d’altra banda també estableix l’obligació d’una cobertura d’accidents per a la pràctica esportiva.

Respecte a l’assegurança de responsabilitat civil, la norma també estableix les xifres mínimes que haurà de cobrir, el capital mínim per sinistre haurà de ser 600.000,00 euros i per víctima 150.000,00 euros.

Cal afegir que quan les activitats del club o entitat esportiva es facin en un centre públic d’educació infantil, primària, d’educació secundària obligatòria i post obligatòria, i quan aquestes activitats es facin en horari escolar, temps lectiu i interlectiu de migdia, així com períodes anteriors i posteriors a l’horari lectiu, tindran un capital superior respecte al mínim per sinistre; en aquest cas haurà de ser d’1.200.000 euros i es mantenen els 150.000 euros per víctima.

Més enllà dels capitals mínims, en funció de l’activitat que fa el vostre club haureu de decidir quines garanties teniu cobertes amb la vostra pòlissa de responsabilitat civil. Existeixen, entre altres, les garanties d’explotació, d’accidents de treball, la immobiliària, la locativa, la subsidiària, la creuada, etc.

Per ampliar aquesta i altra informació respectiva a la normativa en matèria d’assegurances no dubteu en contactar amb la vostra oficina aquí.

 

 

 

 

 

La responsabilitat penal en els clubs i entitats esportives

By | General

Els clubs i entitats esportives són associacions d’àmbit esportiu que tenen la consideració de persona jurídica i, per tant, són susceptibles d’incórrer en responsabilitat penal.

Aquesta pot succeir en diferents delictes, més comuns per a persones físiques, com els de naturalesa econòmica. No obstant això, trobem que dins dels delictes de corrupció en els negocis, està previst un tipus especial en l’àmbit esportiu, establert en l’art. 286 bis del Codi Penal:

El que disposa aquest article és aplicable, en els seus respectius casos, als directius,  administradors, empleats o col·laboradors d’una entitat esportiva, sigui quina sigui la forma jurídica d’aquesta, així com als esportistes, àrbitres o jutges, respecte de les conductes que tinguin per finalitat predeterminar o alterar de manera deliberada i fraudulenta el resultat d’una prova, partit o competició d’especial rellevància econòmica o esportiva”.

“A aquests efectes, es considerarà competició d’especial rellevància econòmica aquella que a la major part dels participants en la mateixa, percebin qualsevol tipus de retribució, compensació o ingrés econòmic per la seva participació en l’activitat; i competició esportiva d’especial rellevància esportiva, la que sigui qualificada al calendari esportiu anual aprovat per la federació esportiva corresponent com a competició oficial de la màxima categoria de la modalitat, especialitat o disciplina de què es tracti”.

Per tant, veiem com el delicte de corrupció en l’esport preveu els oferiments a les persones que puguin determinar el resultat d’una competició esportiva de rellevància, sense especificar, de moment, en la mateixa llei, si es refereix a les anomenades ‘primes a tercers’, en el cas d’incitar a la victòria d’un en perjudici d’un altre, o de l’oferiment per deixar-se vèncer en la mateixa competició.

Properament, podreu trobar més informació sobre la responsabilitat penal en els clubs i entitats esportives en futurs articles, així com a la web de l’Oficina d’atenció als Clubs.

 

responsabilitat penal corrupció de negocis

Activitats d’educació en el lleure amb menors de 18 anys

By | General

Novetats del DECRET 267/2016, de 5 de juliol.

La Generalitat de Catalunya, des de l’any 1985, regula i exerceix el control sobre les activitats d’educació en el lleure a Catalunya per tal de garantir-ne la qualitat i la seguretat. En aquest sentit, i tenint en compte que actualment la norma amb rang reglamentari que regula aquesta matèria és el Decret 137/2003 i que compta amb més de deu anys de vigència, s’aprova un nou decret que introdueix millores operatives fruit de l’experiència assolida.

En relació amb l’àmbit d’aplicació, aquest nou Decret inclou qualsevol de les activitats organitzades que es duguin a terme amb menors de 18 anys fora de l’àmbit familiar i de les competències del Departament d’Ensenyament, sigui quin sigui el moviment, l’associació, l’entitat, la institució, l’administració, l’empresa privada o la persona física que l’organitzi.

activitats lleure

Aquest nou Decret preveu tres nous tipus d’activitat: els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives, que han de complir els mateixos requisits que les activitats d’educació en el lleure excepte pel que fa a les titulacions exigides, que són les pròpies de l’àmbit esportiu. Així mateix, en aquests casos l’interlocutor principal és el Consell Català de l’Esport.

Mitjançant aquest Decret també s’adapten les ràtios que afecten l’equip de dirigents de les activitats, de manera que s’incrementa la ràtio en els grups on participen menors de 3 anys a un dirigent titulat per cada vuit participants per tal d’adequar-se a les necessitats específiques d’aquests infants i, també es garanteix un mínim de dues persones dirigents en tots els grups si els participants són menors de 16 anys per evitar que, davant qualsevol incidència de la persona dirigent, els participants es quedin sols. En canvi, l’increment d’una persona dirigent més per cada desena de participants es flexibilitza de manera que, en els grups de 25 o més participants, passa a ser obligatori a partir de fraccions de quatre. Aquesta flexibilització es compensa amb l’increment del percentatge de dirigents que han d’estar titulats, amb la finalitat de reforçar el nombre de dirigents que tenen formació especialitzada.

També s’incorpora la figura de personal de suport logístic, per tal de diferenciar-lo clarament de l’equip de dirigents i establir l’obligatorietat de ser major d’edat, si bé s’admet la possibilitat que part del personal de suport logístic tingui entre 16 i 18 anys sempre que siguin 2 anys més grans que el més gran dels participants, que no superin en nombre el 10% dels participants i fins a un màxim de 5, i hi hagi algun altre membre de l’equip de suport logístic major d’edat.

Tota la informació d’aquesta notícia ha estat extreta del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, on es pot consultar la totalitat dels articles corresponents a aquest Decret, així com, informació més detallada sobre aquest contingut.

L’Oficina d’atenció als Clubs en esdeveniments esportius

By | General

L’Oficina d’atenció als Clubs col·labora en esdeveniments esportius arreu del territori per donar-se a conèixer.

Un dels principals objectius de l’Oficina d’atenció als Clubs és donar-se a conèixer al màxim nombre de clubs i entitats esportives arreu del territori català, motiu pel qual la presència en esdeveniments esportius és clau perquè més gent conegui què és l’Oficina, quins serveis dóna i on estan situades les diferents delegacions.

Amb aquesta premissa, l’equip de treball de l’Oficina ha identificat els esdeveniments esportius d’assistència massiva o de major interès per als clubs per buscar diverses maneres de participar-hi amb l’objectiu de donar-se a conèixer. En alguns casos, l’Oficina ha pactat amb l’organització l’accés a la zona on es desenvolupa l’activitat esportiva per deixar díptics informatius sobre els serveis que ofereix en punts de màxima afluència de gent. Un exemple d’aquest cas és la contrarellotge de la Volta Ciclista a Catalunya celebrada a Banyoles, on l’Oficina d’atenció als Clubs de Girona va repartir díptics als participants i assistents explicant els serveis de l’Oficina.

oficina de clubs-esdeveniments esportius-tennis-ciclisme

D’altra banda, també s’han fet xerrades informatives sobre el funcionament de l’Oficina d’atenció als Clubs en grans esdeveniments esportius, com per exemple el Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeu Comte de Godó de tennis, on l’Oficina d’atenció als Clubs de Barcelona va disposar d’un espai en el qual es van realitzar diverses exposicions dels serveis de l’Oficina a diferents clubs i entitats esportives que havien acudit a l’esdeveniment.

També de forma periòdica, l’Oficina d’atenció als Clubs està present en les diverses Fires de l’Esport que se celebren arreu de Catalunya, amb un espai fix on es duen a terme sessions informatives per a entitats i on aquestes poden fer consultes sobre l’activitat de l’Oficina. Una de les fires amb major afluència de públic va ser la Fira de l’Esport de Lleida, on va ser present l’Oficina d’atenció als Clubs de Tarragona per assessorar a tots els clubs i entitats esportives que s’apropessin a demanar informació.

En aquest sentit, cal destacar també que està prevista la col·laboració de l’Oficina d’atenció als Clubs en l’organització d’esdeveniments esportius de gran afluència, tals com curses d’atletisme o de ciclisme. Aquesta col·laboració tindrà un doble objectiu: assessorar, d’una banda, els clubs i entitats esportives organitzadores a dur a terme de forma correcta l’activitat i, de l’altra, promocionar els serveis que ofereix l’Oficina per donar-se a conèixer.

Finalment, cal valorar de forma positiva la presència de l’Oficina d’atenció als Clubs en esdeveniments esportius des d’un darrer punt de vista. La majoria de clubs i entitats que han demanat assessorament a l’Oficina, ho han fet després de veure la presència de l’Oficina en esdeveniments esportius.

L’Oficina d’atenció als Clubs ofereix assessorament a Vielha e Mijaran

By | Alt Pirineu

Els passats dies 15 i 16 de maig, l’Oficina d’atenció als Clubs ha estat present a la Comarca de la Val d’Aran. Ha atès als Clubs de Vielha e Mijaran al Centre Associatiu.

Gràcies al suport de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran en la cessió d’una sala per poder fer reunions, han sigut dos dies molt productius. S’ha donat serveis als clubs i entitats esportives del territori, que tenien consultes i dubtes sobre la seva gestió.

Des de l’Oficina d’atenció als Clubs volem donar a conèixer els serveis i les diferents eines d’acompanyament. Oferim als clubs esportius, sense cap càrrec addicional, assessorament per poder projectar-los i fer-los créixer. En aquest sentit i de forma gratuïta oferim, assessorament fiscal, laboral, comptable, jurídic i de subvencions públiques, així com també poden disposar d’un servei lingüístic, d’imatge i de premsa i comunicació.

Per més informació, podeu contactar amb l’Oficina d’atenció als clubs de Lleida i la delegació Alt Pirineu i Aran.

Vielha e Mijaran

 

 

La importància de la psicologia a l’esport

By | Barcelona Comarques, Càpsula, Girona, Tarragona, Terres de l'Ebre

El rendiment esportiu està determinat per una combinació de factors fisiològics, tècnics, tàctics i mentals. La psicologia esportiva als clubs és clau per proporcionar als atletes habilitats mentals per optimitzar el seu rendiment i aprenentatge, així com ajudar a entendre la manera en què la ment influeix en el rendiment físic i definir estratègies per aconseguir el màxim rendiment.

Si en vols saber més, inscriu-te a les nostres càpsules.

Terres de l’Ebre
11 de maig
Tarragona
18 de maig
Girona
24 de maig
Barcelona Comarques
30 de maig